Dit zetten we in voor onze leerlingen en studenten

Organisatie Curio

Curio organiseert zich rondom de onderwijseenheden. Daar gebeurt het belangrijke werk voor onze leerlingen en studenten. Al het andere, management en ondersteuning, staat ten dienste van het onderwijs.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Onze medewerkers  

In onze onderwijsvisie staat: ‘De leerling of student is eigenaar en regisseur van zijn leerroute’. Iedereen binnen Curio levert een bijdrage om dat echt mogelijk te maken. Wij zijn trots op onze medewerkers!

Ontwikkelingen in onze personeelsaantallen

 • Bij Curio (inclusief Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium Breda) waren in 2020 2383 mensen werkzaam.
 • In 2020 is het totale aantal functies met 7 fte afgenomen in vergelijking met 2019. Er waren in 2020 1775 fte werkzaam. De afname van fte’s is het grootst binnen de sector vmbo. Reden: daar stroomden minder leerlingen in.
 • Ruim 72% van het personeel werkt in het onderwijs. Dit aandeel is de laatste jaren ongeveer gelijk.
 • Er was relatief veel uitstroom als gevolg van pensioneringen. Daarom is er ook relatief veel instroom, in principe in tijdelijk dienstverband. De ‘flexibele schil’ is iets groter geworden, van 14,9% naar 15,3%.
 • De gemiddelde leeftijd van het personeel is 46 jaar. Dat is gelijk aan 2019.
 • Het aandeel vrouwen is iets gestegen (58% in 2019 - 59,7% in 2020).

Ruimte voor initiatief en innovatie

Curio ontwikkelt zich op vele fronten. Daarbij is veel ruimte voor de inbreng van medewerkers in onderwijsinnovaties. Zo mag een aantal collega’s zich Pionier noemen. Zij werken aan innovatieve onderwijsideeën. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen studenten van diverse opleidingen in de ecologische tuin.

Vitale Ecologische Samentuin

Samenwerken voor goed beroepsonderwijs

Curio werkt intensief samen met veel verschillende partners. Curio ziet dat als een voorwaarde om de beroepsopleider van de regio te kunnen zijn.

Een actueel voorbeeld is de hulp van Curio bij de opschaling van de coronavaccinaties door de GGD West-Brabant. De GGD had veel medewerkers met specifieke en actuele kennis nodig. Curio bedrijfsopleidingen legde de relatie tussen onze docenten en de GGD. Lees meer
En hoe leuk is het als je als student óók mee mag gaan prikken. Lees meer

Andere mooie voorbeelden:   

 • Samen met de gemeente Breda, werkt Curio samen aan de realisatie van een Talentencentrum in Breda. Het nieuwe sportcomplex biedt vele verschillende trainingsmogelijkheden. Oók voor de studenten sport en bewegen. Lees meer
 • Curio en Scalda bundelen hun expertise. Ze bieden samen de opleiding kindprofessional aan. De opleiding sluit zo nog beter aan bij actuele en toekomstige vragen van het werkveld. Lees meer
 • Met Avans werkt Curio aan onderzoek naar gerobotiseerde stadslandbouw én aan de ontwikkeling van mbo- en hbo-opleidingen. Lees meer
 • Tijdens je opleiding motorvoertuigentechniek wil je natuurlijk aan een actueel wagenpark werken. Curio was dan ook heel blij met de nieuwe truck die Van Tilburg-Bastianen DAF beschikbaar stelde. Curio en Van Tilburg-Bastianen werken samen in de Truckacademy. Lees meer

Bijdragen aan de regio

Curio heeft een groot 'verzorgingsgebied'. Curio levert met goed beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen een bijdrage aan:

 • de economische ambities van de provincie, met naam in West-Brabant
 • een perfect werkende arbeidsmarkt met een lage werkloosheid, hoge arbeidsparticipatie en balans tussen vraag en aanbod.

Curio heeft zich nauw verbonden met twee belangrijke provinciale/regionale initiatieven: Kennispact mbo Brabant en de Regionale Beroepsagenda.

Prikken Ggd

Huisvesting

In 2020 is onderzocht hoe de huisvesting het beste kan worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen. De verwachte ontwikkeling in toekomstige leerling- en studentenaantallen speelt een rol. Curio streeft ernaar om in de hele regio goed uitgeruste, bereikbare locaties te hebben. Je vindt Curio dus verspreid over heel West-Brabant.

Verkopen, verbouwen, vernieuwen

 • Curio prinsentuin Oudenbosch kreeg extra lokalen, om het aantal leerlingen goed te kunnen huisvesten. 
 • De voorbereidingen van het nieuwe Talentencentrum aan de Terheijdenseweg in Breda zijn in volle gang. Deze accommodatie wordt vanaf schooljaar 2022-2023 gebruikt door onder meer de (sport)opleidingen van Curio.
 • De nieuwe bakkersschool in Breda werd geopend. 
 • Het Trivium in Etten-Leur werd verkocht. Curio huurt nog enkele jaren een aantal verdiepingen.
Curio Oudenbosch
Curio prinsentuin Oudenbosch kreeg er een nieuw gebouw bij.

Financiën

Curio voert een financieel beleid, met als doel: instandhouding van een financieel gezonde positie op langere termijn. De balans wordt uitgebreid toegelicht in de jaarrekening.

Balans

31-12-19

31-12-20

 

(x €1.000)

(x €1.000)

Vaste activa

168.693

150.554

Vlottende activa

40.108

53.002

Totaal activa

208.801

203.556

Eigen vermogen

127.097

129.978

Voorzieningen

17.849

16.021

Langlopende schulden

25.096

22.339

Kortlopende schulden

38.759

35.218

Totaal passiva

208.801

203.556

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2020? Klik dan hier.