Bindend Studie Advies (BSA) en leerbedrijf

Vanaf 1 augustus 2018 krijgen alle mbo studenten een bindend studieadvies, zoals in het hoger
onderwijs al langer gebruikelijk is.

  • Bij eenjarige opleidingen wordt dit advies binnen 3 – 4 maanden na start opleiding gegeven;
  • Bij meerjarige opleidingen binnen 9 – 12 maanden na start opleiding.

Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Indien dit bindend studieadvies negatief is, zal
de opleiding voor de betreffende student eindigen. Dit betekent dat er samen met de student een
andere opleiding gezocht wordt die beter aansluit bij de ambities.

Wat betekent dit voor u als leerbedrijf?

Heeft u een stagiaire (student uit de Beroeps Opleidende Leerweg)?

In de meeste gevallen zal een negatief bindend studieadvies voor u geen gevolgen hebben. Een
student heeft 2 weken de tijd om tegen de beslissing in beroep te gaan bij een beroepscommissie.
Deze beroepscommissie heeft dan nog 4 weken om tot een uitspraak te komen. Gedurende deze
periode kan de stage gewoon gecontinueerd worden.

Heeft het negatief bindend studieadvies wél gevolgen voor de stage?
In dat geval zal de Onderwijsovereenkomst (OOK) tussen de student en de school worden
ontbonden. De door het leerbedrijf getekende praktijkovereenkomst (POK) is gekoppeld aan de OOK.
De praktijkovereenkomst eindigt van rechtswege indien de onderwijsovereenkomst eindigt. U wordt
hierover geïnformeerd door een medewerker van Curio. Uiteraard kan uw stagiaire u
ook informeren.

Heeft u een arbeidsverhouding met een student uit de Beroeps Begeleidende Leerweg?

Het kan zijn dat het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies gevolgen heeft voor de arbeidsverhouding. Bijvoorbeeld als er in de arbeidsovereenkomst tussen u en de medewerker een
bepaling is opgenomen dat het succesvol doorlopen van de opleiding een voorwaarde is voor het
voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Bij een negatief bindend studieadvies zal de Onderwijsovereenkomst (OOK) tussen de student en de
school worden ontbonden. De door het leerbedrijf getekende praktijkovereenkomst (POK) is
gekoppeld aan de OOK. De praktijkovereenkomst eindigt van rechtswege indien de
onderwijsovereenkomst eindigt. U wordt hierover geïnformeerd door een medewerker van Curio. Uiteraard kan uw medewerker (de student in kwestie) u ook informeren. De
beëindiging van de Onderwijsovereenkomst als gevolg van een negatief bindend studieadvies
betekent overigens niet dat daarmee ook de arbeidsverhouding tussen u en de student zonder meer
eindigt.

Heeft u nog vragen over het bindend studieadvies? U kunt deze per e-mail stellen aan Sheila de Pauw via s.depauw@curio.nl.