You are here:

Ambities Agenda beroepsonderwijs West-Brabant aangescherpt

Een jaar na lancering van de Agenda beroepsonderwijs West-Brabant, waarin ook Curio participeert, zijn de eerste resultaten zichtbaar. Tijdens een ontbijtsessie in het Delta Agrifood Business kwamen ruim 50 vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en bedrijfsleven bijeen om ook de vervolgstappen scherp te krijgen.

Ontbijtconferentie Agenda Beroepsonderwijs

Startconferentie
De West-Brabantse economie groeit hard, al jarenlang boven het landelijke gemiddelde. Deze groei zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. De Agenda beroepsonderwijs West-Brabant richt zich op de krapte binnen de topsectoren van de regio, zoals benoemd door de Economic Board. Het betreft maintenance, logistiek, agrofood & biobased. Ook zorg krijgt extra aandacht.

In september 2018 vond de startconferentie plaats voor de regionale Agenda beroepsonderwijs West-Brabant. Een initiatief van werkgevers, onderwijs en overheid om te komen tot een structurele afstemming en aanpak van de toekomstige arbeidsmarkt en onderwijs. Tijdens die conferentie zijn speerpunten en ambities benoemd. Deze zijn uitgewerkt in een overzichtelijk handboek. Het eerste exemplaar daarvan is november 2018 overhandigd aan onderwijsminister Van Engelshoven

Spin off

In de tussentijd zijn veel activiteiten in de vorm van projecten uitgewerkt en in gang gezet. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen en hebben een prachtige gezamenlijke ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst. De intensieve dialoog tussen deze triple helix resulteert in een groot aantal projecten voor de regio die bijdragen aan deze beweging om te komen tot beroepsonderwijs dat werkt.

Tijdens de ontbijtsessie werden best practices gedeeld, de voortgang van de projecten en op hand zijnde ontwikkelingen belicht. LambWeston en Hoppenbrouwers Techniek gaven voorbeelden over de werking van de arbeidsmarkt en werving voor hun organisaties. Het delen van inspirerende voorbeelden van actuele samenwerkingsprojecten dragen bij aan de doelstellingen voor de regio. Deze kunnen door andere partners gebruikt worden voor hun eigen projecten.

"De Agenda is naast het intensiever samenwerken en meer afstemming ook bedoeld om inzichtelijk te maken wat er allemaal al gebeurd op dit vlak. Zo hoeft niet op twee verschillende locaties hetzelfde wiel te worden uitgevonden", zegt onderwijswethouder Barry Jacobs, nauw betrokken bij de beroepsagenda en lid van de stuurgroep. "De lancering van de website www.agendabowb.nl gaat daar verder bij helpen. Hierop staat een overzicht van alle projecten in de regio die te maken hebben met de ambities".