VAT-klas

De VAT-klas binnen Curio praktijkschool Breda richt zich op kwetsbare, in de maatschappij mogelijk kansarme maar talentvolle, jongeren. Het gaat in principe om cognitief beperkte 18+ jongeren (18- in bepaalde gevallen mogelijk na overleg) vanuit het praktijkonderwijs, de ISK en vroegtijdig schoolverlaters vanuit het vmbo en mbo.

De doelgroep bestaat uit jongeren die de behoefte hebben zich verder te ontwikkelen, voor wie het eerder gekozen onderwijssysteem niet passend is gebleken en/ of voor wie binnen het huidige onderwijssysteem geen plaats is om zich verder te ontwikkelen.

Doelen

 • Leerwensen en ontwikkelbehoeften voor jongeren op maat beantwoorden
 • Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten
 • Een leven lang leren mogelijk maken
 • Iedereen de mogelijkheid bieden om te kunnen participeren in de maatschappij en met name op de arbeidsmarkt

Aanbod

 • Persoonlijk coachtraject, waarin jongeren in hun kracht worden gezet
 • Sociale vaardigheden, waaronder Verbindend Communiceren
 • Arbeidstoeleiding, focus op stage en/of werk
 • Theorievakken zoals Nederlands, rekenen/ wiskunde en burgerschap
 • Onderwijs naar behoefte, zoals theorie autorijbewijs, leren presenteren etc.
 • Arbeidsmarktwaarde verhogende cursussen zoals EHBO, heftruckcertificaat, VCA etc.

Werkwijze

 • Maatwerk bieden door middel van persoonlijke leerarrangementen
 • Vraaggestuurd werken vanuit de jongere en vanuit zijn/haar stage- en/of werkbedrijf
 • Focus op eigen regie en talentontwikkeling
 • Mentor/coach is mederegisseur van het leertraject van de jongere en werkt vanuit gelijkwaardigheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid en verbinding met de jongere
 • Samenwerking met alle betrokken partijen rondom de jongere om doelen te bereiken; het eigen netwerk van de jongere, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeenten

Ontwikkelstromen binnen de VAT-klas

1. Regulier

 • Begeleiding van de jongere bij uitstroom naar werk of vervolgonderwijs
 • CV verrijken met o.a. cursussen, certificaten en praktijkverklaringen

2. Entree (mbo niveau 1)

 • Samenwerking met Curio Entree
 • Afhankelijk van resultaten kan het volledige entreediploma behaald worden (eventueel doorstroom naar mbo niveau 2) of alleen het praktijkgedeelte (uitstroom naar werk)

3. Coaching op de werkvloer

 • Ondersteunen van de jongere richting een passende uitstroombestemming
 • Begeleiden en volgen van de jongere op de werkvloer

4. Extra zorg

 • Wegnemen van mogelijke belemmeringen in de ontwikkeling van de jongere.
 • De jongere ontzorgen en terug in zijn/haar kracht zette

Toegevoegde waarde

De VAT-klas laat jongeren vanuit eigenaarschap en focus op eigen competenties en kwaliteiten groeien. Hiernaast kan de VAT-klas van toegevoegde waarde zijn voor onder andere het bedrijfsleven. Door gezamenlijk de leerroute en doelstellingen te bepalen, kan de jongere uitgroeien tot een werknemer die past binnen de bedrijfswaarden en -normen.

Naarmate er meer kwetsbare jongeren een passende plek vinden op de arbeidsmarkt, worden er verschillende partijen ontzorgd en ontlast, waaronder de overheid. Door samenwerking tussen verschillende betrokken partijen verwacht Curio praktijkschool Breda positieve resultaten te behalen rondom de problematiek van vroegtijdig schoolverlaters en jongeren die mogelijk anders thuis komen te zitten

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne van Riel, ondersteuningscoördinator Curio praktijkschool Breda, via s.vanriel@curio.nl of 088 - 2097700.

Quote 4

De verschillende disciplines werken samen om de jongere zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

-