Ondersteuning

Soms heeft een leerling naast de begeleiding van de mentor extra ondersteuning nodig. De mentor kan de leerling dan doorverwijzen naar het ondersteuningsteam. 

Het ondersteuningsteam van Curio praktijkschool Breda bestaat uit een orthopedagoog, twee ondersteuningscoördinatoren en een uitstroomcoördinator. Het ondersteuningsteam heeft structureel overleg. Bij het interne overleg sluit een procesbegeleider vanuit de onderwijseenheid van de leerling aan.

Binnen school is extra ondersteuning mogelijk. Zoals logopedie of extra aandacht voor taal en rekenen. Ook worden er trainingen aangeboden. Gericht op bijvoorbeeld weerbaarheid.

Daarnaast heeft het ondersteuningsteam regelmatig overleg met externe partijen. Denk daarbij aan de leerplichtambtenaar, een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de jeugdarts van de GGD. Rondom het ondersteuningsteam bestaat een uitgebreid netwerk van zorgverleners. Indien nodig verwijzen we leerlingen door naar deze externe zorg. 

Binnen Curio praktijkschool Breda is tevens sprake van een structurele samenwerking met Stichting OpenDoor. De medewerkers van OpenDoor hebben een pedagogische rol binnen school. Ze bieden individuele coaching van leerlingen. 

Extra zorg voor jongeren die buiten de doelgroep vallen

Sommige jongeren vallen buiten de doelgroep van praktijkonderwijs. Zij hebben echter wel een leerbehoefte die past bij ons aanbod. Ook voor deze jongeren biedt Curio praktijkschool Breda mogelijkheden voor arbeidstoeleiding en/of verrijking van hun cv. Dat betekent dat we ze helpen om passend werk te vinden. 

Hiervoor zijn er twee verschillende klassen: 

NA-ISK (nieuwkomers arbeidstoeleiding internationale schakelklas)
Voor leerlingen die onderwijs op isk hebben gevolgd. Zij kunnen nog twee jaar onderwijs op Curio praktijkschool Breda volgen. Hierbij draait het vooral om het begeleiden naar passend werk. Of naar een ander passend vervolg.  

VAT-klas (verbinding arbeid en toekomst)
Voor jongeren die vastlopen binnen hun huidige opleiding en/of nog een specifieke leervraag hebben. 

Twee jaar naschoolse begeleiding 

Als leerlingen van school gaan, biedt Curio praktijkschool Breda nog twee jaar naschoolse begeleiding aan. De uitstroomcoördinator stuurt dit aan. Door contact te onderhouden met oud leerlingen kunnen we hen ook na het schoolverlaten nog ondersteunen indien nodig. Bijvoorbeeld wanneer zij ergens tegenaan lopen op hun werk. 

Meer weten over de begeleidingsmogelijkheden bij Curio praktijkschool? Neem dan contact op met onze school om een afspraak te maken. Mail naar praktijkschoolbreda@curio.nl of bel naar 088-2097700.