You are here:

Curio-bestuur uit zorgen bij minister over coronamaatregelen

Gisteren kondigde de overheid opnieuw maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Er wordt veel gevraagd van het onderwijs, zonder dat reële vragen vanuit het onderwijs zijn beantwoord. Met de examens op komst, (geoorloofde?) afwezigheid van zeer veel studenten en leerlingen weet het onderwijs niet waar het aan toe is. Rob Neutelings dringt bij de onderwijsministers aan op duidelijkheid en concrete maatregelen en afspraken. Daartoe is vandaag onderstaande brief verstuurd.


13 maart 2020

Geachte Minister Van Engelshoven, Geachte Minister Slob,

Als bestuursvoorzitter van Curio wil ik u in het licht van de Corona-crisis dringend oproepen om met concrete richtlijnen en maatregelen te komen voor het onderwijs. De urgentie is hoog en wordt elke dag groter. In het belang van onze studenten, leerlingen en onze medewerkers verzoek ik u gehoor te geven aan deze oproep. Ik heb begrepen dat u op 13 maart met een crisisteam bijeenkomt en dat er dan concrete richtlijnen volgen. Daar kijk ik naar uit. Met deze brief wil ik u graag informeren over de situatie zoals wij die in Brabant ervaren.

Wat is er aan de hand? Curio is een grote onderwijsinstelling in West-Brabant: wij verzorgen dagelijks vo-, mbo- en praktijkonderwijs voor circa 23.000 studenten en leerlingen. Afgelopen weekend bleek dat Brabant hard getroffen wordt door de (maatregelen in de) Corona-crisis. En dat merken wij direct in het onderwijs: docenten, leerlingen en studenten melden zich in grote getale afwezig naar aanleiding van de RIVM-richtlijnen in het kader van sociale onthouding om vooral thuis te blijven in geval van hoest, verkoudheid of koorts.
 

In het kader van de aangescherpte RIVM-richtlijnen van maandag 9 maart (zoveel mogelijk thuiswerken en de scholen openhouden) doen wij er alles aan om het onderwijs doorgang te laten vinden. Dat lukt helaas niet in alle gevallen: wij hebben deze week maar liefst vijf locaties moeten sluiten, met als hoofdreden onvoldoende docenten en ondersteuners om onderwijs te geven en de veiligheid van studenten en leerlingen te garanderen.

Vanuit onze onderwijsteams zijn er heel veel vragen:

- Hoe gaan we om met gemiste stage-uren (door ziekte van de student maar ook omdat leerbedrijven in met name de zorg en de kinderopvang hebben laten weten geen stagiaires te willen toelaten in verband met kwetsbare doelgroepen)?
- Hoe gaan we om met afgebroken buitenlandstages (omdat de stageplek zich in een geel, oranje of rood gebied bevindt)?

- Hoe gaan we om met buitenlandse stages die geen doorgang vinden omdat het buitenland het te risicovol acht om Brabanders te ontvangen?

- Wat doen we met de examens? Ondanks de sluiting van een vijftal locaties is het ons deze week gelukt om de geplande examens toch af te nemen. Maar wat als deze situatie langer duurt? Kunnen we examens elders afnemen of groepen combineren? En wat doen we met mondelinge en praktijkexamens als docenten en studenten blijven uitvallen?

- Wat te doen met landelijke mbo-examens Nederlands en rekenen? Kunnen daar meer momenten voor worden gepland om aanzienlijke studievertraging te beperken?

- Hoe ziet u de richtlijnen in het vmbo voor wat betreft het positief afsluiten van de PTA en de termijn van 10 dagen voor het examen aanleveren van het cijfer voor bij DUO?

- Kunnen we flexibel worden in de meivakantie door docenten, studenten en leerlingen te vragen onderwijs te geven en te volgen?

- Of wat te doen als de richtlijnen voor Brabant worden aangescherpt: kunnen we dan nog wel examens afnemen en zo nee, wat betekent dat dan?

- Wat doen we met de aanmelddatum van 1 april? Kunnen we die doorschuiven naar 1 mei in de hoop dat de situatie dan genormaliseerd is? En zo nee, wat zijn dan de consequenties in de zin van aanmeldingen en voor wiens rekening komen deze dan?

Wij hebben binnen Curio twee weken geleden een crisisteam ingericht en hebben dagelijks crisisberaad. We doen ons uiterste best om te handelen op basis van de actuele ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat wij nu besluiten nemen die verregaande gevolgen hebben voor onze leerlingen en studenten: zij missen onderwijsuren en stage-uren en het is nu al helder dat die deels niet kunnen worden ingehaald. Wat betekent dit voor de diploma’s die zij gaan ontvangen? En wat gaat de Inspectie daar dan te zijner tijd van vinden? Worden wij dan aangesproken omdat er door deze crisis te weinig onderwijsuren zijn gegeven? Of omdat stages abrupt zijn afgebroken vanuit het oogpunt welzijn studenten?

Vanuit de overheid blijft het vooralsnog stil. Mijn pleidooi richt zich op onze studenten en leerlingen: zij mogen niet de dupe worden van deze crisis. Maar ook vraag ik aandacht voor onze docenten en onderwijsondersteuners. Zij zijn degenen die het onderwijs in de huidige moeilijke omstandigheden in de lucht proberen te houden. Zij worden geconfronteerd met ziekte-uitval (oplopend tot 75%) en proberen te redden wat er te redden valt. Hiervoor verdienen zij heel veel waardering, zeker ook vanuit de overheid. Voor mij zou het volstrekt onacceptabel zijn als diezelfde docenten straks door de Inspectie berispt worden omdat ze - bij afwezigheid van kaders - maatwerk hebben geleverd dat niet helemaal (of helemaal niet) voldoet aan de inspectiekaders.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor al onze studenten, leerlingen en medewerkers roep ik u op om op korte termijn met heldere kaders te komen. Alleen op die manier kunnen wij blijven voldoen aan de oproep van onze minister-president om het onderwijs op een verantwoorde wijze draaiend te houden. En alleen op die manier doen we recht aan al die mensen die koste wat kost het onderwijs in de lucht trachten te houden.

Uiteraard hebben wij door deze noodsituatie zelf al een voorschot genomen op het uitdenken van deze kaders. Ik ga daarover heel graag met u in gesprek.

Hoogachtend,

Rob Neutelings

Voorzitter Raad van Bestuur