Klachtenformulier

Contactgegevens
Uw relatie tot Curio
Deze klacht wordt ingediend door:
Op welke locatie heeft uw klacht betrekking?
Wat heeft u reeds gedaan om uw klacht te voorkomen of te bespreken?
Wat is uw klacht?

Klachtbeschrijving

Wij vragen u vriendelijk hier uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven ( wanneer, waar, naam (en functie) van de persoon/ personen waar de klacht over gaat of die betrokken zijn bij, getuigen zijn van)

Datum van de klacht

Dit formulier is niet bedoeld voor klachten over examenbeoordelingen of examenprocedures, procedure tot schorsing of verwijdering, personeelsbeleid of functiewaardering. Voor deze klachten gelden specifieke regelingen en procedures. De betreffende regelingen kunt u raadplegen op onze website www.curio.nl.