Examen in het mbo

Voor examens en diplomering zijn een aantal regels gemaakt. Hierbij kan het gaan om praktijk- en theorie-examens maar ook het bindend studie advies. Het diploma is hetzelfde waard zijn als de diploma’s die andere jaren zijn uitgereikt. Het examen is een echt examen, ook al gebeurt het op een andere manier. Curio heeft een examencommissie die steeds beoordeelt of de docenten een goed examen afnemen. En of het examen gelijkwaardig is aan het examen van een medestudent.

Planning (Praktijk) examens

Het onderwijsteam beordeelt of een student vóór 31 december 2020 het diploma kan behalen. De begeleiding is als volgt:

Stap 1: Er wordt onderzocht welke examenonderdelen voor diplomering nog ontbreken.
Stap 2: Als het kan, worden de ontbrekende examens volgens het examenplan gedaan.
Stap 3: Kan dat niet? Dan wordt gekeken of een andere examenvorm mogelijk is.
Stap 4: Kan dat ook niet? Dan kijken we op een andere manier of een student voldoet aan de kwalificatie-eisen.
Deze stap sluiten we af met een vraaggesprek. Daarin onderzoekt de beoordelaar of een student het vereiste niveau beheerst. En of de student begrijpt wat hij of zij doet en waarom.
Stap 5: Kan dat ook niet? Dan word de examinering en/of diplomering uitgesteld.

Aanpassing examens

Door omstandigheden kunnen docenten besluiten dat examens worden aangepast.  Het OER (onderwijs- en examenreglement) kan hierdoor veranderen. Hierover is de volgende informatie beschikbaar:

Addendum Onderwijs en Examenregeling april 2020

Brief ouders aangepaste Onderwijs en Examenregeling april 2020

Brief BBL student aangepast onderwijs OER BSA

Het ministerie heeft richtlijnen uitgegeven waar alle ROC’s zich aan moeten houden. Een ROC moet zich aan de afspraken houden, maar kan wel afwijken als dat nodig is. Daarom kan het examen anders zijn dan van een student uit een andere opleiding of van een ander ROC.

Uitnodigingen examens op locatie

Het kan zijn dat jouw opleiding je uitnodigt om het examen op school te komen maken. Natuurlijk zorgen we dat we daarbij voldoen aan de veiligheidseisen van het RIVM.

Lukt dat niet? Dan bekijken we of we op een andere manier kunnen toetsen, bijvoorbeeld door een mondeling examen of een opdracht. We maken een afspraak met jou over wanneer en hoe we dat doen.

Als dit ook niet lukt? Dan kijken we op een andere manier of jij de lesstof beheerst. We sluiten dit af met een vraaggesprek. Daarin onderzoekt je beoordelaar of je het vereiste niveau beheerst. En of je begrijpt wat je doet en waarom.
Als dit ook niet lukt? Dan wordt je examinering en/of diplomering uitgesteld.

Bindend Studie Advies (BSA)

Mbo-studenten die een meerjarige opleiding doen, kregen in februari een Bindend Studie Advies (BSA).

Curio heeft nu dit besloten: alle eerstejaars studenten die in september 2019 startten met een meerjarige mbo-opleiding, krijgen een positief bindend studieadvies.
We nemen dit besluit omdat we studenten niet willen benadelen, in de huidige situatie van coronamaatregelen.

Dit besluit geldt ook voor studenten die zijn ingestroomd in het tweede leerjaar van hun opleiding.

Ziekte en afwezigheid

Als een student ziek is en daardoor niet kan deelnemen aan een examen-activiteit dan moet de student zich op de gebruikelijke manier ziekmelden. Met de studenten worden (nieuwe) examenafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. De student heeft hierin een grote verantwoordelijkheid om uiteindelijk het diploma te behalen. 

Een student die niet naar school kan komen moet dit bespreken met de studieloopbaanbegeleider. Samen met de studieloopbaanbegeleider kan dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Diploma

De studenten krijgen het diploma in een bijzondere situatie. Ook al hebben misschien niet alle geplande examens plaatsgevonden zoals normaal. Het diploma is een écht diploma. Curio geeft het diploma uit volgens de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs. Daarmee is de waarde beschermd.

Als ik slaag voor mijn examen, hoe krijg ik dan mijn diploma of certificaat?

Het diploma, certificaat of ander waardedocument wordt op school uitgereikt. Je ondertekent het waardedocument persoonlijk het in het bijzijn van een lid van het team, lid van de examencommissie, of een medewerker examenbureau. We maken daarvoor een afspraak met jou. Voorwaarde is dat het op een geschikte en (corona) veilige manier kan gebeuren.

Een diploma, certificaat of ander waardedocument wordt uit veiligheidsoverwegingen niet per post verstuurd.

Eenmalige tegemoetkoming studiekosten voor studenten mbo bij vertraging

Studenten die het afgelopen jaar studievertraging opliepen door corona, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming studiekosten van de Rijksoverheid. Dit geldt voor studenten die door corona pas examen kunnen doen voor 31 december 2020.

Hier zijn wel wat regels voor. 

Wanneer een vergoeding?

Eeb student krijgt de vergoeding als:

  • Hij vorig jaar ingeschreven stond als student.
  • Hij lesgeld heeft betaald voor het schooljaar 2020-2021.
  • Hij lessen volgt.
  • Hij voor 31 december 2020 examen doet.

Een student krijgt deze vergoeding omdat hij extra kosten maakt doordat hij later examen doet. En omdat hij lesgeld moet betalen voor dit schooljaar.

Studenten die dit schooljaar alleen ingeschreven staan als examenstudent, krijgen geen vergoeding. Zij hebben namelijk geen lesgeld betaald en volgen ook geen lessen meer.

Wat te doen?

Studenten die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming van de Rijksoverheid hoeven niks te doen. Ze ontvangen vanzelf een bericht van DUO. Meer informatie vind je op DUO. Heb je dan nog vragen? Neem dan contact op met jouw studieloopbaanbegeleider.